PUBLICATIES

Hieronder vind u een selectie van mijn publicaties: rapporten, (hoofdstukken in) boeken, artikelen, handleidingen en brochures vanaf 1998.

2019

Smit, A. (2019). Samen kom je verder. Onderzoek naar medewerkersnetwerken voor werknemers met een aandoening of beperking en neurodiversiteit. Amersfoort: Samen Sterk zonder Stigma.

2018

Jansen, L., Smit, A. & Brouwer, P. (2018). Impactmeting Driekant. Eindhoven: Start Foundation.

Smit, A. (2018). Inclusie begint met openheid. Column voor de website van Opnaarde100.000!banen, november 2018.

Smit, A. & Bolland, A. (2018). Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact. 20 bedrijfscases van ambitieuze sociale ondernemingen. Hogeschool Utrecht: Utrecht.

Smit, A. & Van Vuuren, T. (2018). Meer banen voor arbeidsbeperkten in het primair en voortgezet onderwijs.  In: Sociaal Bestek, oktober 2018, p. 28 – 30.

Vuuren van, T., Wolswijk, A., Visser de, H. & Smit, A. (2018). Review realisatie visie Veilig en Gezond werken bij de Nationale Politie. Heerlen: Loyalis.

Smit, A. (2018). Het perspectief van de kandidaten. In: Partnerschap door regelruimte. De samenwerking van ondernemers met gemeenten bij de Participatiewet. (Red. Oden, Beukeveld, & Offers) p. 42 – 48. Hanzehogeschool: Groningen.

Smit, A. & Scheeren, J. (2018). Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet. Verkenning in opdracht van SBCM. Den Haag: CAOP en AukjeSmit.

Smit, A. & van Vuuren, T. (2018). Waar een wil is, is een weg? Banenafspraak in het funderend onderwijs. Heerlen: Loyalis Kennis & Consult.

Smit, A. & Oden, P. (2018). Ervaringen en behoeften van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt. In: Sociaal Bestek, februari 2018, p. 58 – 60.

2017

Smit, A. (2017). Psychische diversiteit. OR kan het bespreekbaar maken. In: OR / Magazine. Nummer 6, november 2017, p. 30 -31.

Smit, A. & Van Vuuren, T. (2017). Bekend maakt bemind. Onderzoek Banenafspraak in het VO. Heerlen: Loyalis Kennis & Consult.

Smit, A. & van Vuuren, T. (2017). Goede voorbeeldenboek Bekend maakt bemind. Onderzoek banenafspraak in het VO. Heerlen: Loyalis Kennis & Consult.

Smit, A. (2017). Maak psychische aandoeningen bespreekbaar. In: Zeggenschap 3-2017, p. 26-29.

Smit, A. (2017). Bespreekbaar maken van psychische diversiteit op het werk. Verkennend onderzoek naar de (mogelijke) rol van vakbonden en ondernemingsraden. Amersfoort: Samen Sterk zonder Stigma.

Smit, A., Mechelse, L. & Verhoeven, D. (2017). Open over psychische aandoeningen op het werk. In: LoopbaanVisie. April 2017, p.p. 48-53.

Smit, A., Verhoeven, D. & van Vuuren, T. (2017). Stigmatisering van werknemers met een psychische aandoening en hoe HR dit tegen kan gaan. 12 april, Tijdschrift voor HRM.

2016

Smit, A. & Van Vuuren, T. (2016). Banenafspraak in het PO: Zonder waarde geen plaatsing. Heerlen: Loyalis Kennis & Consult.

Smit, A., Wolswijk, A., Reijenga, F & Van Vuuren, T. (2016). Goede voorbeeldenboek. Banenafspraak in het PO: Zonder waarde geen plaatsing. Heerlen: Loyalis Kennis & Consult.

Smit, A. (2016). Veranderingsleer Social label. Den Bosch: Social label (vertrouwelijk).

Vuuren, T., van, Smit, A. & Wolswijk, A. (2016). Daadwerkelijk werk maken van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid in de Verpleeg-. Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Heerlen: Loyalis Kennis & Consult.

2015

Smit, A. (2015). Evaluatie leerpilot regio Zwolle Regelluw. Onderdeel van het programma Werkgevers gaan Inclusief. Den Haag: AWVN (vertrouwelijk).

Pas, H., van der & Smit, A. (2015) Van SW-bedrijf naar sociale firma. Den Haag/Utrecht: SBCM/Cedris.

Smit, A. (2015). Luister naar schoonmaakbedrijven. Column in: Servicemanagement. April.

Smit, A. (2015). Stand van zaken deelnemende werkplaatsen en bedrijven. Den Bosch: Social label (vertrouwelijk).

2014

Smit, A. (2014). Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever. Amersfoort: Stichting Samen Sterk zonder Stigma.

Smit, A. & Brouwer, P. (2014). Opschalen van succesvolle sociale ondernemingen Hoofddorp: TNO.

Fermin, B. & Smit, A. & Brouwer, P. (2014, 2013, 2012). Prestatieladder Socialer Ondernemen. Handleiding versie 1.2, 1.1 en 1.0. Hoofddorp: TNO.

Smit, A. (2014). Social enterprises: Kansen voor sociale innovatie in gemeenten! In: Sociaal Bestek. Nr. 5.

2013

Smit, A. (2013). Socialer ondernemen kan zonder dwang. In: SC Krant, dinsdag 12 maart, Nr.11.

2012

Smit, A. Giesen F. & Luijters K. (2012). Richtlijnen voor het werken met gemengde teams in de SW. Hoofddorp: TNO.

Kok, T. de & Smit, A. (2012). Werk geven en nemen. Lessons Learned. Tilburg: Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO).

Smit, A. (2012). Keurmerk voor sociaal aannamebeleid. Prestatieladder Socialer Ondernemen ook bruikbaar voor SW. In: SW-journaal, Nr. 11.

Brouwer, P., Fermin, B. & Smit, A. (2012). Prestatieladder Socialer Ondernemen. (H)erkenning voor inclusieve organisaties. In: Sociaal Bestek. Nr. 8/9.

Luijters, K., Smit, A., Dorenbosch, L. & Giesen, F. (2012). SW’ers in reguliere arbeidsorganisaties. Omgaan met diversiteit in gemengde teams. Tijdschrift Voor Arbeidsvraagstukken, 28, Nr. 1.

Andriessen, S., Brouwer, P., Smit, A. & Blonk, R. (2012). Een quotum voor arbeidsgehandicapten: is dat verstandig? In: Sociaal Bestek, Nr. 11.

2011

Wijk, E. van, Andriessen. S., Smit, A. en Brouwer, P. (2011) Handleiding social return bij inkoop voor gemeenten Tilburg: Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO).

Smit, A. De Graaff, B., Verweij, E. en Brouwer, P. (2011). Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking. Hoofddorp: TNO.

Smit, A. & Brouwer, P. (2011). Social return bij inkoop door gemeenten. In: Impuls, nummer 8.

2010

Smit, A., Wevers, C., De Kooij-Bode, H. & Van der Wolk, J. (2010). Het Verschil Maken. Sociale innovatie in de schoonmaakbranche door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Hoofddorp: TNO.

Andriessen, S. & Smit, A. (2010). Kwaliteits(h)erkenning van sociale bedrijven. Naar een landelijk keurmerk of label. In: Sociaal Bestek, Nr. 12.

Brouwer, P., Smit, A., Van Wijk, E. & Zwinkels, W. (2010). Social Return bij het Rijk. Effecten op arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid. Hoofddorp: TNO.

2009

Smit, A., (2009). Sociaal en slim ondernemen. Werken naar vermogen in reguliere bedrijven.  Hoofddorp: TNO.

Smit, A. & Van Genabeek. J. (2009). Brochure Sociale Economie in 2020. Brochure en DVD. Hoofddorp/Amsterdam, TNO/Future Consult.

2008

Smit. A., Van Genabeek, J. & Klerkx, M. (2008). Europese ervaringen met sociale economie. Hoofddorp: TNO.

Smit, A. & Van Genabeek, J. (2008). Sociaal ondernemerschap in het buitenland. In: SW-Journaal, Nr.8.

2007

Smit, A., Penninga, M., Fermin, B. & Andriessen, S. (2007). Sociale economie en de lokale overheid. Samenwerkingen met sociale ondernemingen als strategie bij werkgelegenheidsbeleid. Hoofddorp: TNO.

Smit, A. & Bohnenn, E. (2007). Time Out. Begeleide intervisie voor de direct leidinggevende en meewerkend voorman. Hoofddorp: TNO.

2006

Smit, A., Bohnen, E. & Hazelzet, A. (2006). Laaggeletterd in het werk. Een kwalitatief onderzoek naar lees-, schrijf- en rekentaken in de kenniseconomie.  Den Haag: Stichting Lezen & Schrijven.

Smit, A. (2006). Laagopgeleiden leren niet vanzelf. In: Gids voor Personeelsmanagement, jaargang 85, Nr. 7/8.

Smit, A. (2006). Wees niet te aardig voor uw laaggeletterde werknemer. Gastcolumn In: Gids voor Personeelsmanagement, 85 Nr 6.

2005

Smit, A., Andriessen, S. & Stark, K. (2005). Lager opgeleiden in beweging. Employabilitybeleid, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden. Hoofddorp: TNO.

Smit, A., Andriessen, S. & Sanders, J. (2005). Meer werk door samenwerking. Gemeente moet weten wat werkgever beweegt. In: Sociaal Bestek, Nr. 6.

2004

Smit, A., Andriessen, S. & Sanders, J. (2004). Meer werk door samenwerking. Aanbevelingen en praktijkvoorbeelden voor gemeenten die (meer) willen samenwerken met werkgevers bij het arbeidsmarktbeleid. Hoofddorp: TNO.

Smit, A. & Peters, D. (2004). Handreiking gesubsidieerde banen. De nieuwe rol van gemeenten en instellingen in de V&V-branche. Utrecht: Arcares.

2003

Smit, A. & Minderhoud, K. (2003). Bedrijven met een dubbel doel. Ervaringen van sociale firma’s en vergelijkbare bedrijven. Hoofddorp: TNO.

Smit, A. en Andriessen, S. (2003). Verzuimreductie kwetsbare groepen in de sector zorg en welzijn. Utrecht: Sectorfondsen zorg en welzijn.

Smit, A. & Andriessen, S. (2003). Weer op de rails. Handreiking duurzame arbeidsinpassing van langdurig werklozen.. Hoofddorp: TNO.

2002

Smit, A. & De Feyter, M. (2002). Een kwestie van doen. Ervaringen van branches en bedrijven uit traditionele mannensectoren met het binden en boeien van lager opgeleide vrouwen. Den Haag: Ministerie van SZW.

2001

Haan, de F., Smit, A. & van Gent, M. (2001). Nieuwe schaarste? Nieuw aanbod! Activerend arbeidsmarktbeleid op sectorniveau. Hoofddorp: TNO.

Vuuren van, T., Smit, A., van Gent, M. & Andriessen, S. (2001). De aanpak van preventie, verzuim en reïntegratie in de sector zorg en welzijn. Een onderzoek naar de maatregelen van actieve instellingen. Deel 1: Overzicht van de resultaten. Den Haag: Servicecentrum Uitgevers.

Smit, A. & van Vuuren, T. (2001). De aanpak van preventie, verzuim en reïntegratie in de sector zorg en welzijn. Een onderzoek naar de maatregelen van actieve instellingen. Deel 2: Branchestudies.Den Haag: Servicecentrum Uitgevers.

2000

Smit, A., de Haan, F., Meijers, J. & Tijken, J. (2000). De uitvoering van de Wet REA bij Arbeidsvoorziening en gemeenten. Den Haag: Ministerie van SZW.

1999

Haan de, F. & Smit, A. (1999). Vaarwel! Wees welkom! Over het uitgestelde afscheid van de onderkant van de arbeidsmarkt. Hoofddorp: TNO.

Smit, A. & de Haan, F. (1999). Profiteren van de krappe arbeidsmarkt. MKB-bedrijven over het in dienst nemen van langdurig werklozen. Sociaal Bestek 61(7/8): 9-12.

Smit, A., de Feyter, M. & de Haan, F. (1999). Bedrijven en intermediaire organisaties. Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder bedrijven bereid zijn langdurig werklozen in dienst te nemen en de gewenste dienstverlening van intermediaire organisaties. Hoofddorp: TNO.

Smit, A., de Haan, F., de Kleijn, E. & Nuess, U. (1999). Interne mobiliteit vanuit laag- en ongeschoolde functies. Hoofddorp: TNO.

1998

Smit, A. & de Vos, E. (1998). Rea biedt kansarmen weinig soelaas. Arbeidsgehandicapten aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In: Sociaal Bestek 60 (7/8): 6-10.

Smit, A., Nuess, U. & de Haan, F. (1998). Succesfactoren en knelpunten bij de creatie van gesubsidieerde arbeid. Amsterdam: NIA TNO.

Vos, E. de, Smit, A. & Cremer, R. (1998). Bekeken kans op werk. Mogelijkheden aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor arbeidsgehandicapten. Amsterdam: NIA TNO.