PROJECTEN

Hieronder vindt u een aantal projecten die ik als zelfstandig onderzoeker heb uitgevoerd (al dan niet in samenwerking met anderen).

ONDERZOEK MEDEWERKERSNETWERKEN (2019)

Onderzoek voor Samen Sterk zonder Stigma naar medewerkersnetwerken voor werknemers met een aandoening of beperking. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van casestudies bij acht grote organisaties in Nederland.

Kernvraag: Hoe kunnen medewerkersnetwerken bijdragen aan inclusie van werknemers met een aandoening of beperking en werknemers die ‘anders denken’ (neurodiversiteit)?

Resultaat is het rapport Samen kom je verder. Samen Sterk zonder Stigma brengt begin 2020 ook nog een handleiding uit voor medewerkersnetwerken.

IMPACTMETING DRIEKANT (2018)

Onderzoek naar de impact van Driekant Ambachtsbedrijven. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met de onderzoekers van Start Foundation. De meting bestaat uit een kwantitatief deel en een kwalitatief deel.

Lees het rapport Impactmeting Driekant.

DIENSTVERBANDEN PARTICIPATIEWET (2018)

Onderzoek voor het bestuur van SBCM (Cedris, VNG, FNV, CNV) naar de vraag wat er in de plaats is gekomen van de SW-contracten die sinds 2015 niet meer afgesloten kunnen worden. Dit onderzoek voerde ik uit in samenwerking met CAOP.

Lees het rapport Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet

Klik hier voor het persbericht van SBCM.

BANENAFSPRAAK IN HET FUNDEREND ONDERWIJS (2018)

Voor het Ministerie van SZW deden Loyalis Kennis & Consult en ik onderzoek naar de knelpunten en mogelijkheden inzake de banenafspraak in het funderend onderwijs.

Lees het rapport Waar een wil is, is een weg? Banenafspraak in het funderend onderwijs.

OPSCHALEN VAN SOCIALE ONDERNEMINGEN (2017, 2018)

Onderzoek naar het opschalen van twintig sociale ondernemingen (B2B) die werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik maakte het eerste jaar deel uit van het onderzoeksteam van de Hogeschool Utrecht. Gedurende dit jaar zijn bij de sociale ondernemingen in vier rondes interviews afgenomen over:

 • Social Business Model Canvas.
 • Theory of Change.
 • Sterke en zwakke punten van de interne organisatie.
 • Sterke en zwakke punten van de externe omgeving (ecosysteem).

_MG_6771edit

Ik beschreef de cases in het rapport Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact. 20 bedrijfscases van ambitieuze sociale ondernemingen.

Lees ook: Groei in impact: belangrijkste onderzoeksresultaten.

INVENTARISATIE ZORGBALANS (2018)

Met Loyalis Kennis & Consult inventariseren van de bevorderende en belemmerende factoren voor duurzame inzetbaarheid bij Zorgbalans. De verkenning vond plaats ter voorbereiding van een conferentie over de grootste uitdaging van de organisatie: het kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel.

We hielden 12 groepsinterviews met in totaal 38 respondenten uit alle lagen van de organisatie. Ik schreef een intern rapport over de bevindingen.

MKB@WORK (2017, 2018)

Deelonderzoek voor het project MKB@WORK van de Hanzehogeschool. Kernvraag: Hoe ervaren mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ de regelgeving en ondersteuning door instanties?

Het deelonderzoek heeft de volgende publicaties opgeleverd:

GOEDE VOORBEELDEN BANENAFSPRAAK VOORTGEZET ONDERWIJS (2017)

Onderzoek bij 14 goede voorbeelden van plaatsingen in het kader van de Banenafspraak in het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek deed ik samen met Loyalis Kennis & Consult.

Het onderzoek heeft twee rapporten opgeleverd:

STARTNOTITIE JOBCOACHING (2017)

Werkzaamheden voor SBCM en Cedris inzake een uit te zetten onderzoek naar de succesfactoren van jobcoaching. Aan de hand van een literatuurverkenning en interviews bracht ik de huidige ontwikkelingen binnen de beroepsgroep in kaart. Vervolgens schreef ik een startnotitie voor het uit te zetten onderzoek.

ROL VAKBONDEN EN ONDERNEMINGSRADEN BIJ PSYCHISCHE DIVERSITEIT (2016, 2017)

Onderzoek naar de rol van vakbonden en ondernemingsraden bij het beter bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op het werk. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Samen Sterk zonder Stigma.

Het project heeft een aantal producten opgeleverd:

Daarnaast heb ik een manifest geschreven en op verzoek van Samen Sterk zonder Stigma diverse partijen gevraagd om dit te ondertekenen. De ondertekening vond plaats op 29 maart 2018 tijdens een feestelijke bijeenkomst.

LEERGANG INCLUSIEF ONDERNEMEN (2016)

Ontwikkeling en evaluatie van de leergang ‘Inclusief ondernemen’ voor De Normaalste Zaak in samenwerking met Accenture en AWVN. Ik dacht mee over de inhoud van leergang, was facilitator bij de bijeenkomsten en betrokken bij de evaluatie.

De eerste leergang is positief geëvalueerd. De combinatie van masterclasses met praktijkvoorbeelden en -opdrachten bleek goed te werken. De Normaalste Zaak biedt de leergang nu jaarlijks aan.

BANENAFSPRAAK IN HET PRIMAIR ONDERWIJS (2016)

Onderzoek naar de uitvoering van de Banenafspraak in het Primair Onderwijs. Het project was een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van OC&W, de PO-Raad en Stichting Gezel. Ik voerde het project uit met Loyalis Kennis & Consult.

20160922_163402

Het project heeft twee publicaties opgeleverd. Het Rapport Banenafspraak in het PO Zonder waarde geen plaatsing en het Goede voorbeeldenboek Zonder waarde geen plaatsing.

Op basis van de resultaten ontwikkelden we een train-de-trainer voor regiocoördinatoren van het Arbeidsmarktplatform PO. Op basis daarvan kunnen zij de betrokkenen in de sector verder informeren en motiveren.

DAADWERKELIJK WERK MAKEN VAN DUURZAME INZETBAARHEID (2016)

Onderzoek voor A&O-fonds Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg naar duurzame inzetbaarheid. Ik voerde dit project uit met Loyalis Kennis & Consult. De onderzoeksvragen:

 • Wat maakt dat werkgevers maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid nemen en bekend maken?
 • Wat maakt dat werknemers in beweging komen voor hun duurzame inzetbaarheid en de maatregelen benutten?
 • Welke manier van communiceren over duurzame inzetbaarheid is effectief?

Met de verkregen inzichten wil het A&O-fonds vervolgacties gerichter en aansprekender inzetten. Lees het rapport Daadwerkelijk werk maken van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid in de Verpleeg-. Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

DENKTANK DOELGROEP AAN HET WERK (2015, 2016)

Deelname aan een denktank met deskundigen georganiseerd door Cedris, SBCM en de Argumentenfabriek. Kernvragen: Hoe kunnen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk geholpen worden? Wat zijn belemmeringen en oplossingen?

De resultaten van de denktank zijn opgenomen in het kaartenboek Doelgroep aan het werk . Het kaartenboek is bedoeld als inspiratiebron en aanmoediging voor ons handelen.

PRAKTIJKONDERZOEK SOCIAL LABEL (2015 – 2018)

In de periode 2015 – 2018 deed ik verschillende werkzaamheden voor  Social label:

 • Beschrijven van de veranderingsleer.
 • Praktijkonderzoek bij deelnemende werkplaatsen/bedrijven om te achterhalen wat de samenwerking met Social label oplevert.
 • Ontwikkeling van een checklist voor de samenwerking van Social label met nieuwe werkplaatsen/bedrijven.
 • Verslaglegging van diverse Publiekscolleges en Ronde tafelbijeenkomsten.

Een selectie uit de veranderingsleer en verslagen van Publiekscolleges en Ronde tafelbijeenkomsten zijn opgenomen in het boek Design Works.

EVALUATIE PILOT REGELLUW (2015)

Evaluatie van de pilot Regelluw in Zwolle. In deze pilot werd een nieuwe aanpak uitgeprobeerd om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Opdrachtgevers: AWVN en De Normaalste Zaak.

Kern van de aanpak:

 • Het doel (mensen aan de slag helpen) is belangrijker dan de regels.
 • Samenwerking en sturing op basis van vertrouwen met verantwoording achteraf.
 • Werkgever krijgt regie op inzet van instrumenten zoals loonkostensubsidie en jobcoaching.
 • Eenvoudige set instrumenten.
 • Werkgever bepaalt hoogte loonkostensubsidie met vooraf marginale toetsing door deskundige.
 • Eén vaste contactpersoon voor de werkgever vanauit gemeente/werkgeverspunt.

Naar aanleiding van de evaluatie heeft de AWVN de Brochure regelluwe aanpak in de arbeidsmarktregio uitgebracht. Het eindrapport kunt u opvragen bij de AWVN.

ONLINE COACH STARTEN MET INCLUSIEF ONDERNEMEN  (2015)

Digitale tool voor werkgevers in opdracht van Werkgeversvereniging AWVN en in samenwerking met Scholten&Partners.

De vraag was: Ontwikkel een hulpmiddel om werkgevers te ondersteunen bij het nemen van een onderbouwde beslissing voor inclusief ondernemen. De digitale tool geeft  informatie en advies over drie niveaus:

 • de persoon die aan de slag gaat met inclusief werkgeverschap;
 • de organisatie waar het moet gebeuren;
 • de omgeving (wet- en regelgeving, instanties, ondernemersnetwerken).

De tool is inmiddels doorontwikkeld en te vinden op Werkgevers gaan Inclusief.

VAN SW NAAR SOCIALE FIRMA (2015)

Ontwikkeling van een handleiding voor SW-bedrijven die bestaande activiteiten willen verzelfstandigen in de richting van het sociale firma model. De opdrachtgever was SBCM. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met Van der Pas Governance Consultancy Management.

Lees de handleiding ‘Van SW-bedrijf naar sociale firma‘.

BELEIDSADVIES SOCIAAL ONDERNEMEN (2014)

De gemeente Haarlemmermeer vroeg hulp bij het ontwikkelen van een visie op sociale firma’s en een plan van aanpak. Aanleiding was een vraag van de gemeenteraad om te zoeken naar aanvullende manieren voor dagbesteding en werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Een belangrijke bijdrage werd verwacht van sociale firma’s.

PSYCHISCHE DIVERSITEIT EN DE ROL VAN DE WERKGEVER (2014)

Literatuuronderzoek voor Stichting Samen Sterk zonder Stigma naar vooroordelen over en stigmatisering van werknemers met een psychische aandoening en de rol van de werkgever.

Schermafbeelding 2015-02-18 om 14.12.01

Heeft u interesse in dit onderzoek? Download of lees het rapport Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever.

EXPERTGROEP SOCIAL ENTERPRISES (2014)

Deelname aan een expertgroep van Kennisland en Social Enterprise NL voor hun onderzoek naar aanpakken van Europese landen om de social enterprise sector te stimuleren. De expertgroep werd gevraagd om in drie sessies feedback te geven op tussentijdse resultaten van het onderzoek. Het resultaat kunt u lezen in Stimulansen voor de social enterprise sector.