Projecten

Hieronder staan projecten die ik sinds 2014 als zelfstandig onderzoeker heb uitgevoerd (al dan niet in samenwerking met anderen).

Age-isme en arbeidsdeskundigen (2022 – 2023)

Age-isme betekent stereotypering, vooroordelen en discriminatie op basis van leeftijd. Doel van dit project was arbeidsdeskundigen bewust maken van de gevolgen van age-isme voor hun werk en handvatten bieden om er (beter) mee om te gaan.  Ik voerde dit project uit in samenwerking met Tinka van Vuuren van Loyalis Kennis & Consult.

Het  project bestond uit een beknopte literatuurverkenning, een interactieve vragenlijst en twee focusgroepen met arbeidsdeskundigen. De opdrachtgever is het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC).

Vragen

 • Welke vooroordelen en stereotypen over 55-plussers (met en zonder gezondheidsproblemen) leven er bij arbeidsdeskundigen, bij oudere werknemers en werkzoekenden zelf en bij werkgevers? En wat zijn de feiten?
 • Is age-isme van invloed op het werk van arbeidsdeskundigen, en zo ja in welk opzicht?
 • Wat is er bekend over de aanpak van age-isme in relatie tot werk en wat zijn ervaringen van arbeidsdeskundigen die age-isme in hun eigen werk proberen tegen te gaan?

Het project heeft de volgende producten opgeleverd:

Verkenning en update psychische kwetsbaarheid voor SBCM (2022 – 2023)

In dit project stond de vraag centraal wat SBCM (nog meer) kan doen om passend, betaald en duurzaam werk te bevorderen bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ik heb o.a. een verkenning gedaan en input geleverd voor een plan van aanpak.

Op basis daarvan heb ik op verzoek van SBCM:  (1) een screening gedaan van het al bestaande aanbod van SBCM rond psychische kwetsbaarheid, (2) input geleverd voor een tijdelijke themapagina over omgaan met psychische kwetsbaarheid (totdat de nieuwe website online is) en (3) samen met Paul de Rooij de begeleidingskaarten Psychische aandoeningen van een update voorzien en uitgebreid met drie nieuwe kaarten. Klik hier voor meer informatie over de begeleidingskaarten.

Leergarantiefonds (2021 – 2023)

Het Leergarantiefonds is bedoeld voor sociale ondernemingen die ontwikkeltrajecten bieden aan mensen die niet op eigen kracht aan het werk komen. Doelstelling project:

 • Mogelijk maken dat meer mensen die een ontwikkeltraject nodig hebben sneller aan de slag kunnen door een voorschot te nemen op de financiering.
 • Het afgeleide doel is – met enige ambitie – systeemverandering. De mens moet veel meer centraal komen te staan. Door het verzamelen van bewijslast en het ontwikkelen van showcases wil Start Foundation problemen aankaarten en laten zien dat het anders kan (agenderen).

Dit project is een initiatief van Driekant en Start Foundation. Samen met Boris Franssen van de Blauwe Noordzee verzorgde ik de begeleiding en procesevaluatie van de pilot. De resultaten zijn positief. Lees hier de samenvatting van de evaluatie. Het volledige rapport kan opgevraagd worden via info@startfoundation.nl.

Start Foundation heeft besloten om het Leergarantiefonds op te schalen. Binnenkort meer hierover.

Toekomstbestendig Sociaal Ondernemen (2021)

Met het project Toekomstbestendig Sociaal Ondernemen (TBSO) wil Hogeschool Windesheim sociale ondernemingen helpen een goede basis te creëren om verder te groeien. Groei die bijdraagt aan zowel commerciële als sociale doelstellingen en daarmee aan het realiseren van meer sociale impact.

De praktijkvraag die binnen dit project centraal staat is: Hoe organiseer ik mijn onderneming zo dat ik zowel aan mijn sociale als commerciële doelstelling kan werken?

Ik ben door Hogeschool Windesheim gevraagd om de interviews te analyseren en daarover te rapporteren.

Argumentatie destigmatisering en werk (2021)

Samen Sterk zonder Stigma is helaas per 1 oktober 2021 opgeheven. Om de verworven kennis en activiteiten voor het domein Werk over te dragen, schreef ik de brochure Werk zonder stigma. Aan de orde komen theorie en praktijk aan de hand van de volgende vragen:

 • Stigmatisering op de werkvloer: wat speelt er?
 • Wat kun je doen?
 • Wat levert het op?

Monitor payroll en doelgroep banenafspraak (2020, 2021)

Onderzoek voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar (1) arbeidsmarktpatronen van mensen met een arbeidsbeperking, met de focus op het gebruik van driehoeksrelaties en (2) de invloed van payrollbepalingen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Het onderzoek wordt uitgevoerd door SEOR (projectleider) in samenwerking met Aukje Smit. Ik werk mee aan het kwalitatieve deel van het onderzoek (interviews).

Lees het eindrapport Monitor payroll voor de doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werk.

Methodiekbeschrijving Stichting Gezel (2020, 2021)

Methodiekbeschrijving van de aanpak van Stichting Gezel bij het project Zorgasssistent-in-de-klas. Opdrachtgever: Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC). Ik heb het project uitgevoerd met Tinka van Vuuren en Frans Hoebink en in nauwe samenwerking met een werkgroep (arbeidsdeskundigen, uitvoerders Stichting Gezel).

Begin 2021 zijn de resultaten opgeleverd in de vorm van een AKC cahier Volgend Sturen: een onderbouwde theory of change met praktische werkinstructies.

Lees ook de Factsheet Volgend Sturen en het artikel over Volgend Sturen in AD Visie april 2021.

Volgend Sturen is een andere benadering waarbij niet het resultaat maar het proces centraal staat. Het paradoxale is dat juist door niet het resultaat centraal te stellen, de beste resultaten worden behaald. Volgend Sturen is niet gemakkelijk. Daarom kunnen arbeidsdeskundigen vanaf het najaar 2021 bij Scolea een training Volgend Sturen volgen.

Procesevaluatie Open Hiring (2020)

In samenwerking met Start Foundation heb ik een procesevaluatie uitgevoerd bij Open Hiring bedrijven. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van interviews met werkgevers, HR-professionals en life coaches. Kernvragen:

 • Wordt de methodiek Open Hiring door de deelnemende pilotorganisaties uitgevoerd zoals beoogd? Waarom wel/niet?
 • Hoe wordt het werken met de methodiek Open Hiring ervaren? Welke knelpunten doen zich hierbij voor? En wat zijn randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering?

Een belangrijke conclusie is dat Open Hiring door de werkgevers in de pilot niet als heel ingrijpend of ingewikkeld wordt ervaren. De meeste werkgevers zijn heel positief over de pilot. Eventuele risico’s die zij vooraf benoemden, zijn niet uitgekomen.

De resultaten staan beschreven in het rapport ‘De andere kant van de open deur. Procesevaluatie Open Hiring.’ Het rapport is op te vragen bij Start Foundation.

Rol van stigma bij arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen (2020)

Verkenning voor Samen Sterk zonder Stigma naar de rol van stigma bij arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. De verkenning is uitgevoerd aan de hand van interviews met professionals, ervaringsdeskundigen, experts en vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen.

Het resultaat is intern verslag voor Samen Sterk zonder Stigma met informatie over de rol van stigma bij arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. Dit gebeurt aan de hand van de thema’s: kennis, diagnose, voorlichting, bejegening, behandeling en begeleiding.

Het verslag bevat praktijkvoorbeelden en een advies over de kennis en tools die stigmatisering door deze beroepsgroepen kunnen verminderen.  Samen Sterk zonder Stigma gaat op basis daarvan met de beroepsverenigingen in gesprek over vervolgactiviteiten.

Veranderende arbeidsmarkt (2019, 2020)

Onderzoek ‘Veranderende arbeidsmarkt’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het betreft een verkennende studie naar de kwaliteit van werk in 2030 aan de hand van een systematische literatuurstudie en 31 interviews met experts op het gebied van:

 • robotisering
 • vergrijzing
 • het combineren van werken, leren en zorgen
 • platformisering

Het SCP heeft mij gevraagd om de interviews voor mijn rekening te nemen en deze te analyseren met behulp van het computerprogramma Atlas.ti. In de loop van 2021 bracht het SCP drie deelrapporten uit met de bevindingen per thema en een slotbeschouwing. Voor meer informatie zie het dossier de veranderende wereld van werk.

Medewerkersnetwerken (2019)

Onderzoek voor Samen Sterk zonder Stigma naar medewerkersnetwerken voor werknemers met een aandoening of beperking. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van casestudies bij acht grote organisaties: Shell, Rabobank, ABN AMRO, Nationale Politie, gemeente Amsterdam, RVO.NL, belastingdienst en UWV.

Kernvraag: Hoe kunnen medewerkersnetwerken bijdragen aan inclusie van werknemers met een aandoening of beperking en werknemers die ‘anders denken’ (neurodiversiteit)?

Resultaat is het rapport Samen kom je verder. Samen Sterk zonder Stigma maakte op basis daarvan het handboek medewerkersnetwerken Gezamenlijk in-zicht.

Impactmeting Driekant (2018)

Onderzoek naar de impact van Driekant Ambachtsbedrijven. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met de onderzoekers van Start Foundation. De meting bestaat uit een kwantitatief deel en een kwalitatief deel.

Lees het rapport Impactmeting Driekant.

Dienstverbanden participatiewet (2018)

Onderzoek voor het bestuur van SBCM (Cedris, VNG, FNV, CNV) naar de vraag wat er in de plaats is gekomen van de SW-contracten die sinds 2015 niet meer afgesloten kunnen worden. Dit onderzoek voerde ik uit in samenwerking met CAOP.

Lees voor meer informatie het rapport Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet

Klik hier voor het persbericht van SBCM.

Banenafspraak in het funderend onderwijs (2018)

Voor het Ministerie van SZW deden Loyalis Kennis & Consult en ik onderzoek naar de knelpunten en mogelijkheden inzake de banenafspraak in het funderend onderwijs. Aanleiding was dat het primair en voortgezet onderwijs flink achterliepen op schema.

Ons onderzoek laat zien dat de meningen over wat er wel en niet mogelijk is, de ervaringen in de praktijk en de bereidheid om invulling te geven aan de banenafspraak behoorlijk uiteenlopen. Lees het rapport Waar een wil is, is een weg? Banenafspraak in het funderend onderwijs.

Om de banenafspraak alsnog te kunnen halen hebben de PO-Raad en VO-Raad in samenwerking met de landelijke overheid het project Baanbrekers opgezet.

Lees ook ons artikel in Sociaal Bestek Meer banen voor arbeidsbeperkten in het primair en voortgezet onderwijs.

Opschalen van sociale ondernemingen (2017, 2018)

Onderzoek naar het opschalen van twintig sociale ondernemingen (B2B) die werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik maakte het eerste jaar deel uit van het onderzoeksteam van de Hogeschool Utrecht. Gedurende dit jaar zijn bij de sociale ondernemingen in vier rondes interviews afgenomen over:

 • Social Business Model Canvas.
 • Theory of Change.
 • Sterke en zwakke punten van de interne organisatie.
 • Sterke en zwakke punten van de externe omgeving (ecosysteem).

Ik beschreef de cases in het rapport Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact. 20 bedrijfscases van ambitieuze sociale ondernemingen.

Lees ook: Groei in impact: belangrijkste onderzoeksresultaten.

Inventarisatie Zorgbalans (2018)

Met Loyalis Kennis & Consult inventariseren van de bevorderende en belemmerende factoren voor duurzame inzetbaarheid bij Zorgbalans. De verkenning vond plaats ter voorbereiding van een conferentie over de grootste uitdaging van de organisatie: het kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel.

We hielden 12 groepsinterviews met in totaal 38 respondenten uit alle lagen van de organisatie. Ik schreef een intern rapport over de bevindingen.

MKB@Work (2017, 2018)

Deelonderzoek voor het project MKB@Work van de Hanzehogeschool. Kernvraag: Hoe ervaren mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ de regelgeving en ondersteuning door instanties?

Het deelonderzoek heeft de volgende publicaties opgeleverd:

Goede voorbeelden banenafspraak voortgezet onderwijs (2017)

Onderzoek bij 14 goede voorbeelden van plaatsingen in het kader van de Banenafspraak in het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek deed ik samen met Loyalis Kennis & Consult.

Het onderzoek heeft twee rapporten opgeleverd:

Startnotitie jobcoaching (2017)

Werkzaamheden voor SBCM en Cedris inzake een uit te zetten onderzoek naar de succesfactoren van jobcoaching. Aan de hand van een literatuurverkenning en interviews bracht ik de huidige ontwikkelingen binnen de beroepsgroep in kaart. Vervolgens schreef ik een startnotitie voor het uit te zetten onderzoek.

Rol vakbonden en ondernemingsraden bij psychische diversiteit (2016, 2017)

Onderzoek naar de rol van vakbonden en ondernemingsraden bij het beter bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op het werk. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Samen Sterk zonder Stigma.

Het project heeft een aantal producten opgeleverd:

Daarnaast heb ik een manifest geschreven en op verzoek van Samen Sterk zonder Stigma diverse partijen gevraagd om dit te ondertekenen. De ondertekening vond plaats op 29 maart 2018 tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Leergang inclusief ondernemen (2016)

Ontwikkeling en evaluatie van de leergang ‘Inclusief ondernemen’ voor De Normaalste Zaak in samenwerking met Accenture en AWVN. Ik dacht mee over de inhoud van leergang, was facilitator bij de bijeenkomsten en betrokken bij de evaluatie.

De eerste leergang is positief geëvalueerd. De combinatie van masterclasses met praktijkvoorbeelden en -opdrachten bleek goed te werken. De Normaalste Zaak biedt de leergang nu jaarlijks aan.

Banenafspraak in het primair onderwijs (2016)

Onderzoek naar de uitvoering van de Banenafspraak in het Primair Onderwijs. Het project was een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van OC&W, de PO-Raad en Stichting Gezel. Ik voerde het project uit met Loyalis Kennis & Consult.

Het project heeft twee publicaties opgeleverd. Het Rapport Banenafspraak in het PO: Zonder waarde geen plaatsing en het Goede voorbeeldenboek Zonder waarde geen plaatsing.

Op basis van de resultaten ontwikkelden we een train-de-trainer voor regiocoördinatoren van het Arbeidsmarktplatform PO. Daarmee kunnen zij de betrokkenen in de sector verder informeren en motiveren.

Daadwerkelijk werk maken van duurzame inzetbaarheid (2016)

Onderzoek voor A&O-fonds Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg naar duurzame inzetbaarheid. Ik voerde dit project uit met Loyalis Kennis & Consult. De onderzoeksvragen:

 • Wat maakt dat werkgevers maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid nemen en bekend maken?
 • Wat maakt dat werknemers in beweging komen voor hun duurzame inzetbaarheid en de maatregelen benutten?
 • Welke manier van communiceren over duurzame inzetbaarheid is effectief?

Met de verkregen inzichten wil het A&O-fonds vervolgacties gerichter en aansprekender inzetten. Lees het rapport Daadwerkelijk werk maken van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid in de Verpleeg-. Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Denktank doelgroep aan het werk (2015, 2016)

Deelname aan een denktank met deskundigen georganiseerd door Cedris, SBCM en de Argumentenfabriek. Kernvragen: Hoe kunnen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk geholpen worden? Wat zijn belemmeringen en oplossingen?

De resultaten van de denktank zijn opgenomen in het kaartenboek Doelgroep aan het werk . Het kaartenboek is bedoeld als inspiratiebron en aanmoediging voor ons handelen.

Praktijkonderzoek Social label (2015 – 2018)

In de periode 2015 – 2018 deed ik verschillende werkzaamheden voor  Social label:

 • Beschrijven van de veranderingsleer.
 • Praktijkonderzoek bij deelnemende werkplaatsen/bedrijven om te achterhalen wat de samenwerking met Social label oplevert.
 • Ontwikkeling van een checklist voor de samenwerking van Social label met nieuwe werkplaatsen/bedrijven.
 • Verslaglegging van diverse Publiekscolleges en Ronde tafelbijeenkomsten.

Een selectie uit de veranderingsleer en verslagen van Publiekscolleges en Ronde tafelbijeenkomsten zijn opgenomen in het boek Design Works.

Evaluatie pilot Regelluw (2015)

Evaluatie van de pilot Regelluw in Zwolle. In deze pilot werd een nieuwe aanpak uitgeprobeerd om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Opdrachtgevers: AWVN en De Normaalste Zaak.

Kern van de aanpak:

 • Het doel (mensen aan de slag helpen) is belangrijker dan de regels.
 • Samenwerking en sturing op basis van vertrouwen met verantwoording achteraf.
 • Werkgever krijgt regie op inzet van instrumenten zoals loonkostensubsidie en jobcoaching.
 • Eenvoudige set instrumenten.
 • Werkgever bepaalt hoogte loonkostensubsidie met vooraf marginale toetsing door deskundige.
 • Eén vaste contactpersoon voor de werkgever vanauit gemeente/werkgeverspunt.

Naar aanleiding van de evaluatie heeft de AWVN de Brochure regelluwe aanpak in de arbeidsmarktregio uitgebracht. Het eindrapport kunt u opvragen bij de AWVN.

Online coach starten met inclusief ondernemen (2015)

Digitale tool voor werkgevers in opdracht van Werkgeversvereniging AWVN en in samenwerking met Scholten&Partners.

De vraag was: Ontwikkel een hulpmiddel om werkgevers te ondersteunen bij het nemen van een onderbouwde beslissing voor inclusief ondernemen. De digitale tool geeft  informatie en advies over drie niveaus:

 • de persoon die aan de slag gaat met inclusief werkgeverschap;
 • de organisatie waar het moet gebeuren;
 • de omgeving (wet- en regelgeving, instanties, ondernemersnetwerken).

De tool is inmiddels doorontwikkeld en te vinden op Werkgevers gaan Inclusief.

Van SW naar sociale firma (2015)

Ontwikkeling van een handleiding voor SW-bedrijven die bestaande activiteiten willen verzelfstandigen in de richting van het sociale firma model. De opdrachtgever was SBCM. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met Van der Pas Governance Consultancy Management.

Lees de handleiding ‘Van SW-bedrijf naar sociale firma‘.

Beleidsadvies sociaal ondernemen (2014)

De gemeente Haarlemmermeer vroeg hulp bij het ontwikkelen van een visie op sociale firma’s en een plan van aanpak. Aanleiding was een vraag van de gemeenteraad om te zoeken naar aanvullende manieren voor dagbesteding en werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Een belangrijke bijdrage werd verwacht van sociale firma’s.

Psychische diversiteit en de rol van de werkgever (2014)

Literatuuronderzoek voor Stichting Samen Sterk zonder Stigma naar vooroordelen over en stigmatisering van werknemers met een psychische aandoening en de rol van de werkgever.

Schermafbeelding 2015-02-18 om 14.12.01

Heeft u interesse in dit onderzoek? Download of lees het rapport Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever.

Expertgroep social enterprises (2014)

Deelname aan een expertgroep van Kennisland en Social Enterprise NL voor hun onderzoek naar aanpakken van Europese landen om de social enterprise sector te stimuleren. De expertgroep werd gevraagd om in drie sessies feedback te geven op tussentijdse resultaten van het onderzoek. Het resultaat kunt u lezen in Stimulansen voor de social enterprise sector.