PROJECTEN // ONDERZOEK

Om informatie en kennis te verzamelen, maak ik gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals (groeps)interviews, casestudy, literatuuronderzoek en procesevaluaties.

Hieronder vindt u een aantal onderzoeken die ik heb uitgevoerd als ZZP’er (al dan niet in samenwerking met anderen).

MEDEWERKERSNETWERKEN (2019)

Onderzoek voor Samen Sterk zonder Stigma naar medewerkersnetwerken voor werknemers met een aandoening of beperking. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van casestudies bij acht grote organisaties in Nederland.

VRAAG

 • Hoe kunnen medewerkersnetwerken bijdragen aan inclusie van werknemers met een aandoening of beperking en werknemers die ‘anders denken’ (neurodiversiteit)?

RESULTATEN

Het bereik van de medewerkersnetwerken is over het algemeen nog onvoldoende. Toch boeken ze wel degelijk resultaten. De netwerken kunnen meer bereiken door samenwerking, voldoende facilitering en het uitwisselen van kennis en ervaring. Het rapport met alle succesfactoren, randvoorwaarden, knelpunten en dilemma’s is binnenkort beschikbaar.

IMPACTMETING DRIEKANT (2018)

Onderzoek naar de impact van Driekant in samenwerking met Start Foundation.

VRAAG

 • Hoeveel mensen hebben bij Driekant een traject doorlopen?
 • Wat zijn kenmerken van deze deelnemers?
 • Wat zijn ervaringen van deze deelnemers?
 • Wat hebben de trajecten hen opgeleverd?

RESULTAAT

Het onderzoek kan gezien worden als een aanzet om de impact van Driekant in kaart te brengen. Lees het rapport Impactmeting Driekant.

DIENSTVERBANDEN PARTICIPATIEWET (2018)

Onderzoek voor het bestuur van SBCM (Cedris, VNG, FNV, CNV) naar de vraag wat er in de plaats is gekomen van de SW-contracten die sinds 2015 niet meer afgesloten kunnen worden. Dit onderzoek voerde ik uit in samenwerking met CAOP.

VRAAG

 • Wat voor dienstverbanden en rechtsvormen worden op dit moment gebruikt voor de doelgroep die met loonkostensubsidie werkt in het kader van de banenafspraak of in beschut werk?
 • Welke arbeidsvoorwaarden worden hierbij gehanteerd?
 • Wat zijn voor- en nadelen van de verschillende soorten dienstverbanden en rechtsvormen?
 • Wat is er bekend over de duurzaamheid van de dienstverbanden?

RESULTAAT

Lees het rapport Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet

Klik hier voor het persbericht van SBCM.

BANENAFSPRAAK IN HET FUNDEREND ONDERWIJS (2018)

Voor het Ministerie van SZW deden Loyalis Kennis & Consult en ik onderzoek naar de banenafspraak in het funderend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs).

VRAAG

 • Wat zijn specifieke knelpunten in het funderend onderwijs bij het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking?
 • Welke mogelijkheden zijn er en wat zijn oplossingen voor specifkeke knelpunten?

RESULTAAT

Het onderzoek laat zien dat de meningen over wat er wel en niet mogelijk is, de ervaringen in de praktijk en de bereidheid om invulling te geven aan de banenafspraak behoorlijk uiteenlopen. Het is niet makkelijk, maar er zijn veel mogelijkheden om de doelgroep in te zetten en deze worden lang niet allemaal benut.

Lees het rapport Waar een wil is, is een weg? Banenafspraak in het funderend onderwijs.

OPSCHALEN VAN SOCIALE ONDERNEMINGEN (2017, 2018)

Onderzoek naar het opschalen van sociale ondernemingen (B2B) die werk creeren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik maakte het eerste jaar deel uit van het onderzoeksteam van de Hogeschool Utrecht.

_MG_6771edit

VRAAG

 • Hoe ziet het Business Model Canvas (BMC) eruit?
 • Wat is de theory of change (veranderingsleer)?
 • Welke organisatorische factoren zijn een belemmering, wat gaat juist goed?
 • Welke factoren binnen het ecosysteem zijn een belemmering, wat gaat juist goed?

RESULTAAT

Dit onderzoek loopt twee jaar (start maart 2017). De resultaten worden gedeeld door middel van artikelen, rapportages en conferenties. Ik beschreef de cases voor de eerste rapportage Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact. 20 bedrijfscases van ambitieuze sociale ondernemingen.

Lees ook: Groei in impact: belangrijkste onderzoeksresultaten.

MKB@WORK (2017, 2018)

Deelonderzoek voor het project MKB@Work van de Hanzehogeschool. Ik ben lid van het consortium dat is samengesteld voor het overkoepelende project.

VRAAG

 • Hoe ervaren ‘doelgroepen’ die vallen onder de Participatiewet de regelgeving en ondersteuning van gemeenten en UWV bij het het zoeken van werk?
 • Zijn er belemmeringen, en zo ja welke?

RESULTAAT

GOEDE VOORBEELDEN BANENAFSPRAAK VOORTGEZET ONDERWIJS (2017)

Onderzoek bij goede voorbeelden van plaatsingen in het kader van de Banenafspraak in het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek doe ik samen met Loyalis Kennis & Consult. Opdrachtgever: Ministerie van OC&W en de VO-Raad.

VRAAG

 • Beschrijf 14 goede voorbeelden uit de praktijk van het voortgezet onderwijs.
 • Analyseer de voorbeelden en geef aan wat de succes- en faalfactoren, randvoorwaarden, kosten en baten voor de kwaliteit van het onderwijs zijn.
 • Schrijf vier website-artikelen op basis van het onderzoek.

RESULTAAT

Een plaatsing levert meerwaarde op voor het personeel (afname werkdruk, voldoening) én voor het onderwijs (educatieve functie, sluitende aanpak). Het onderzoek heeft twee rapporten opgeleverd:

ROL VAKBONDEN EN ONDERNEMINGSRADEN BIJ PSYCHISCHE DIVERSITEIT (2016)

Onderzoek naar de rol van vakbonden en ondernemingsraden bij het beter bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op het werk. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Samen Sterk zonder Stigma.

VRAAG

 • Zijn vertegenwoordigers van vakbonden en OR’en bekend met de problematiek?
 • Wat is hun rol bij het bevorderen van de bespreekbaarheid van psychische diversiteit?
 • Wat hebben ze al gedaan op dit onderwerp?
 • Wat zouden ze nog meer kunnen doen?
 • Wat zijn randvoorwaarden om deze activiteiten te kunnen oppakken?
 • Is er behoefte aan ondersteuning, en zo ja waarbij?

RESULTAAT

Het project heeft in 2017 een aantal producten opgeleverd:

Daarnaast heb ik de tekst voor een manifest geschreven en een aantal vakbonden, SBI-Formaat en Stichting Multinationale Ondernemingsradenoverleg gevraagd om dit te ondertekenen. Op 29 maart 2018 hebben ze hun handtekening gezet tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Samen Sterk zonder Stigma.

BANENAFSPRAAK IN HET PRIMAIR ONDERWIJS (2016)

Onderzoek naar de uitvoering van de Banenafspraak in het Primair Onderwijs. Het project was een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van OC&W, de PO-Raad en Stichting Gezel. Ik voerde het project uit met Loyalis Kennis & Consult.

VRAAG

 • Wat zijn mogelijkheden en randvoorwaarden waaronder iemand met een arbeidsbeperking duurzaam kan werken binnen het Primair Onderwijs?
 • Welke financieringsbronnen zijn beschikbaar?
 • Wat is de toegevoegde waarde van een medewerker met een arbeidsbeperking in het Primair Onderwijs?

20160922_163402

RESULTAAT

Het project heeft twee publicaties opgeleverd. Het Rapport Banenafspraak in het PO Zonder waarde geen plaatsing en het Goede voorbeeldenboek Zonder waarde geen plaatsing.

Op basis van de resultaten ontwikkelden we een train-de-trainer voor regiocoordinatoren van het Arbeidsmarktplatform PO. Het is bedoeling dat zij op basis daarvan de betrokkenen in de sector verder informeren en motiveren.

DAADWERKELIJK WERK MAKEN VAN DUURZAME INZETBAARHEID (2016)

Onderzoek voor A&O-fonds Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg naar duurzame inzetbaarheid. Ik voerde dit project uit met Loyalis Kennis & Consult.

VRAAG

 • Wat maakt dat werkgevers maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid nemen en bekend maken?
 • Wat maakt dat werknemers in beweging komen voor hun duurzame inzetbaarheid en de maatregelen benutten?
 • Welke manier van communiceren over duurzame inzetbaarheid is effectief?

RESULTAAT

Mensen vertonen bepaald gedrag als zij het kunnen, willen en de gelegenheid hebben. Het onderzoek laat zien welke interventies hiervoor volgens de literatuur effectief zijn en welke in de praktijk worden toegepast. Met de verkregen inzichten wil het A&O-fonds vervolgacties gerichter en aansprekender inzetten.

Lees het rapport Daadwerkelijk werk maken van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid in de Verpleeg-. Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

PRAKTIJKONDERZOEK SOCIAL LABEL (2015)

Praktijkonderzoek en andere werkzaamheden voor Social label.

Schermafbeelding 2017-04-03 om 13.27.24

VRAAG

 • Beschrijven van de veranderingsleer van Social label.
 • Inventarisatie bij deelnemende werkplaatsen/bedrijven om te achterhalen wat de samenwerking met Social label oplevert.
 • Verslaglegging van Publiekscolleges en Ronde tafelbijeenkomsten (doorlopend).

RESULTAAT

 • Een rapport voor Social label en een checklist voor de samenwerking met werkplaatsen en sociale bedrijven.
 • Een deel van de veranderingsleer en de verslagen van Publiekscolleges en Ronde tafelbijeenkomsten zijn opgenomen in het boek Design Works van Social label.

EVALUATIE PILOT REGELLUW (2015)

Evaluatie van de pilot Regelluw in Zwolle. In deze pilot wordt een nieuwe aanpak uitgeprobeerd om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Opdrachtgevers voor de evaluatie: AWVN en De Normaalste Zaak.

VRAAG

De evaluatie moet inzicht geven in een aantal vragen over de doelmatigheid en rechtmatigheid van de aanpak en over het proces in de pilot.

RESULTAAT

Naar aanleiding van de evaluatie heeft de AWVN de Brochure regelluwe aanpak in de arbeidsmarktregio uitgebracht. Het evaluatierapport kunt u opvragen bij de AWVN.

PSYCHISCHE DIVERSITEIT EN DE ROL VAN DE WERKGEVER (2014)

Literatuuronderzoek voor Stichting Samen Sterk zonder Stigma naar psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever.

VRAAG

 • Hoe gaan werkgevers om met werknemers met een psychische aandoening?
 • Wat zijn de vooroordelen op de werkvloer?
 • Welk beleid zouden werkgevers moeten voeren?
 • Wat zijn strategieën om hen zover te krijgen?

Schermafbeelding 2015-02-18 om 14.12.01

RESULTAAT

State-of-the-art van de kennis over:

 • vooroordelen en stigmatisering op het werk;
 • diversiteitsbeleid en een inclusieve organisatiecultuur;
 • mentaal gezondheidsbeleid;
 • strategieën om werkgevers te beïnvloeden.

Heeft u interesse in dit onderzoek? Download of lees het rapport Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever.