PROJECTEN // ONDERZOEK

Om informatie en kennis te verzamelen, maak ik gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals (groeps)interviews, casestudy, literatuuronderzoek en procesevaluaties.

Hieronder vindt u een aantal onderzoeken die ik de afgelopen jaren heb uitgevoerd.

DIENSTVERBANDEN PARTICIPATIEWET (2018)

Onderzoek voor het bestuur van SBCM (Cedris, VNG, FNV, CNV) naar wat er in de plaats is gekomen van de SW-contracten die sinds 2015 niet meer afgesloten kunnen worden. Dit onderzoek voer ik uit in samenwerking met CAOP.

VRAAG

 • Wat voor dienstverbanden en rechtsvormen worden op dit moment gebruikt voor de doelgroep in de Participatiewet die niet zelfstandig het WML kan verdienen? Wat zijn voor- en nadelen van de verschillende vormen?
 • Welke arbeidsvoorwaarden worden hierbij gehanteerd?
 • Wat is er bekend over de duurzaamheid van de verschillende dienstverbanden?

RESULTAAT

Dit onderzoek loopt nog.

REVIEW VERZUIMBELEID NATIONALE POLITIE (2018)

Bijdrage aan onderzoek van Loyalis voor de Nationale Politie. Centrale vraag is in welke mate de nieuwe visie Veilig en Gezond Werken is gerealiseerd en wat dit heeft opgeleverd. De nadruk ligt op de preventieve kant van het nieuwe beleid.

VRAAG

 • Hoe is invulling gegeven aan integraal gezondheidsmanagement aan de hand van de vier uitgangspunten in de visie Veilig en Gezond Werken (VGW)?
 • In welke mate is nieuwe visie VGW daadwerkelijk gerealiseerd?
 • Wat heeft de realisatie tot nu toe opgeleverd?

RESULTAAT

Dit onderzoek loopt nog.

GOEDE VOORBEELDEN BANENAFSPRAAK VOORTGEZET ONDERWIJS (2017)

Onderzoek bij goede voorbeelden van plaatsingen in het kader van de Banenafspraak in het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek doe ik samen met Tinka van Vuuren van Loyalis Kennis & Consult. Opdrachtgever: Ministerie van OC&W en de VO-Raad.

VRAAG

 • Beschrijf 14 goede voorbeelden uit de praktijk van het voortgezet onderwijs.
 • Analyseer de voorbeelden en geef onder andere aan wat de succes- en faalfactoren, randvoorwaarden, kosten en baten voor de kwaliteit van het onderwijs zijn.
 • Schrijf vier website-artikelen op basis van het onderzoek.

RESULTAAT

Het onderzoek heeft veel informatie opgeleverd waar andere scholen hun voordeel mee kunnen doen. Een plaatsing levert meerwaarde op voor het personeel (afname werkdruk, voldoening) én voor het onderwijs (educatieve functie, sluitende aanpak). Het onderzoek heeft twee rapporten opgeleverd:

OPSCHALEN VAN SOCIALE ONDERNEMINGEN (2017, 2018)

Onderzoek naar het opschalen van sociale ondernemingen die gericht zijn op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik maak deel uit van het onderzoeksteam van de Hogeschool Utrecht.

_MG_6771edit

VRAAG

 • Hoe ziet het Business Model Canvas (BMC) eruit?
 • Wat is de theory of change (veranderingsleer)?
 • Welke organisatorische factoren zijn een belemmering, wat gaat juist goed?
 • Welke factoren binnen het ecosysteem zijn een belemmering, wat gaat juist goed?

RESULTAAT

Dit onderzoek loopt twee jaar (start maart 2017). Het onderzoek zal meer kennis over het opschalen van sociale ondernemingen opleveren. De deelnemende bedrijven kunnen daar direct van profiteren. De resultaten worden gedeeld door middel van artikelen, rapportages en conferenties.

MKB@WORK (2017)

Deelonderzoek voor het project MKB@Work van de Hanzehogeschool. Ik ben lid van het consortium dat is samengesteld voor het overkoepelende project. In dit kader verricht ik in 2017 onderzoek naar de ervaringen en behoeften van mensen met een arbeidsbeperking bij het zoeken en behouden van werk.

VRAAG

 • Hoe ervaren ‘doelgroepen’ die vallen onder de Participatiewet de regelgeving en ondersteuning van gemeenten en UWV bij het het zoeken van werk?
 • Zijn er belemmeringen, en zo ja welke?

RESULTAAT

De resultaten van het deelproject worden meegenomen in de artikelen, rapportages en conferenties van het overkoepelende project MKB@Work.

ROL VAKBONDEN EN ONDERNEMINGSRADEN BIJ PSYCHISCHE DIVERSITEIT (2016)

Onderzoek naar de rol van vakbonden en ondernemingsraden bij het beter bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op het werk. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Samen Sterk zonder Stigma.

VRAAG

 • Zijn vertegenwoordigers van vakbonden en OR’en bekend met de problematiek?
 • Wat is hun rol bij het bevorderen van de bespreekbaarheid van psychische diversiteit op het werk?
 • Wat hebben ze al gedaan op dit onderwerp?
 • Wat zouden ze nog meer kunnen doen?
 • Wat zijn randvoorwaarden om deze activiteiten te kunnen oppakken?
 • Is er behoefte aan ondersteuning, en zo ja waarbij?

RESULTAAT

Het project heeft in 2017 een aantal producten opgeleverd:

Daarnaast heb ik de tekst voor een manifest aangeleverd en een aantal vakbonden, SBI-Formaat en Stichting Multinationale Ondernemingsradenoverleg gevraagd om dit te ondertekenen. Samen Sterk zonder Stigma zal hier begin 2018 mee naar buiten komen.

BANENAFSPRAAK IN HET PRIMAIR ONDERWIJS (2016)

Case studies en expertmeeting over de uitvoering van de Banenafspraak in het Primair Onderwijs. Het project was een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van OC&W, de PO-Raad en Stichting Gezel. Ik voerde het project uit met Tinka van Vuuren van Loyalis Kennis & Consult.

VRAAG

 • Wat zijn mogelijkheden en randvoorwaarden waaronder iemand met een arbeidsbeperking duurzaam kan werken binnen het Primair Onderwijs?
 • Welke financieringsbronnen zijn beschikbaar?
 • Wat is de toegevoegde waarde van een medewerker met een arbeidsbeperking in het Primair Onderwijs?

20160922_163402

RESULTAAT

Het project heeft twee publicaties opgeleverd. Het Rapport Banenafspraak in het PO Zonder waarde geen plaatsing en het Goede voorbeeldenboek Zonder waarde geen plaatsing.

Op basis van de resultaten ontwikkelden we een train-de-trainer voor regiocoordinatoren van het Arbeidsmarktplatform PO. Het is bedoeling dat zij op basis daarvan de betrokkenen in de sector verder informeren en motiveren.

DAADWERKELIJK WERK MAKEN VAN DUURZAME INZETBAARHEID (2016)

Onderzoek voor A&O-fonds Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg naar duurzame inzetbaarheid. Ik voerde dit project uit met Tinka van Vuuren van Loyalis Kennis & Consult.

VRAAG

 • Wat maakt dat werkgevers maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid nemen en bekend maken?
 • Wat maakt dat werknemers in beweging komen voor hun duurzame inzetbaarheid en de maatregelen benutten?
 • Welke manier van communiceren over duurzame inzetbaarheid is effectief?

RESULTAAT

PRAKTIJKONDERZOEK SOCIAL LABEL (2015)

Praktijkonderzoek en andere werkzaamheden voor Social label.

Schermafbeelding 2017-04-03 om 13.27.24

VRAAG

 • Beschrijven van de veranderingsleer van Social label.
 • Inventarisatie bij deelnemende werkplaatsen/bedrijven om te achterhalen wat de samenwerking met Social label oplevert.
 • Verslaglegging van Publiekscolleges en Ronde tafelbijeenkomsten (doorlopend).

RESULTAAT

 • Een rapport voor Social label en een checklist voor de samenwerking met werkplaatsen en sociale bedrijven.
 • Een deel van de veranderingsleer en de verslagen van Publiekscolleges en Ronde tafelbijeenkomsten zijn opgenomen in het boek Design Works van Social label.

EVALUATIE PILOT REGELLUW (2015)

Evaluatie van de pilot Regelluw in Zwolle. In deze pilot wordt een nieuwe aanpak uitgeprobeerd om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

VRAAG

De pilot trekt landelijk aandacht vanwege het loslaten van regels en de sturing op basis van vertrouwen. Een evaluatie moet inzicht geven in een aantal vragen over de doelmatigheid en rechtmatigheid van de aanpak en over het proces in de pilot.

RESULTAAT

De evaluatie is in mei 2015 uitgevoerd. Naar aanleiding van de evaluatie heeft de AWVN de Brochure regelluwe aanpak in de arbeidsmarktregio uitgebracht. Het evaluatierapport kunt u opvragen bij de AWVN.

PSYCHISCHE DIVERSITEIT EN DE ROL VAN DE WERKGEVER (2014)

Literatuuronderzoek voor Stichting Samen Sterk zonder Stigma naar psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever.

VRAAG

Hoe gaan werkgevers om met werknemers met een psychische aandoening? Wat zijn de vooroordelen op de werkvloer? Welk beleid zouden werkgevers moeten voeren en wat zijn strategieën om hen zover te krijgen?

Schermafbeelding 2015-02-18 om 14.12.01

RESULTAAT

State-of-the-art van de kennis over:

 • vooroordelen en stigmatisering op het werk;
 • diversiteitsbeleid en een inclusieve organisatiecultuur;
 • mentaal gezondheidsbeleid;
 • strategieën om werkgevers te beïnvloeden.

Heeft u interesse in dit onderzoek? Download of lees het rapport Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever.

OPSCHALEN VAN SUCCESVOLLE SOCIALE ONDERNEMINGEN (2014)

Voor het Ministerie van SZW is een literatuurstudie uitgevoerd naar de methoden van opschalen van succesvolle sociale ondernemingen.

VRAAG

Wat zijn kenmerken van succesvolle sociale ondernemingen en welke methoden zijn relevant bij het opschalen van sociale ondernemingen?

RESULTAAT

Het onderzoeksrapport beschrijft diverse opschalingsstrategieën, zoals disseminatie, joint ventures en social franchising. Elk model heeft zijn voor- en nadelen.

Wilt u meer weten? Download het onderzoeksrapport Opschalen van succesvolle sociale ondernemingen.